placeholder image

H2 Production - Zásady práce s vašimi údaji, správce, účel zpracování osobních údajů, GDPR, obchodní podmínky e-shopu, odstoupení od smlouvy a uplatnění reklamace

Jsme: H2 Production / Michal Izzy Cuper
IČO: 87006511
DIČ: nejsme plátci DPH
ID datové schránky: he4rbtx
Sídlo: Větrná 544/9, 669 04 Znojmo, CZECHIA

Kontaktní údaje prodávajícího:
E-mail: shop@h2production.cz
Web: www.h2production.cz (dále jen „prodávající“) 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na jedné z níže uvedených internetových adres (dále je „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výlučně v českém jazyce.

Provozujeme e-shopy na webových stránkách:

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)


Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je H2 Production / Michal Izzy Cuper, IČO: 87006511  se sídlem: Větrná 544/9, 669 04 Znojmo (dále jen: „správce“).


Kontaktní údaje správce jsou:
Název: H2 Production / Michal Izzy Cuper
Adresa: Větrná 544/9, 669 04 Znojmo
Email: info@h2production.cz
Telefon :+420 606 533 333


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. - Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. - Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. - Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje: 

-po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

- po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. - Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
- využívané platební brány: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, GoPay s.r.o., Shoptet Pay (Shoptet), ThePay.cz s.r.o.
- zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby
- účetní společnost

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. - Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR 
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR 
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. - Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména používáním elektronických zařízení pouze od společnosti Apple vykazující nadměrné zabezpečení ze strany společnosti. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. - Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto obchodní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.9.2021.A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře


Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. 


B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo


C.  Newslettery (obchodní sdělení)
Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.


Cookies

Jakákoliv webová stránka může při její návštěvě ukládat nebo číst informace uložené ve vašem prohlížeči pro danou stránku, většinou ve formě cookies. Tyto informace mohou být o vás, vašich nastaveních nebo zařízení. Většina z nich se využívá k tomu aby stránka mohla fungovat správně.

Protože respektujeme vaše právo na soukromí, můžete si vybrat a nepovolit cookies. Upozorňujeme, že blokováním některých cookies se může zhoršit celková použitelnost a dojem ze stránky.

Některé cookies jsou nezbytné pro chod této stránky a nelze je vypnout. Obvykle jsou v nich uloženy vaše nastavení, zda jste přihlášeni, nebo jiné informace potřebné pro aplikaci aby správně fungovala. V prohlížeči lze tyto cookies blokovat ale části stránky se bez nich mohou stát nepoužitelné.

Cookies nám umožňují počítat množství návštěv, určit ze kterých částí světa přicházejí a také měřit a zlepšovat rychlost naší stránky. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejnavštěvovanější či nejméně navštěvované a zjistit jak se návštěvník po stránce pohybuje, pro její další zlepšení. Všechny tyto informace jsou agregované a tedy anonymní.

Jméno $ {Item.name}
poskytovatel $ {Item.provider}
účel $ {Item.purpose}
vypršení $ {Item.expiry}
Typ $ {Item.type}


Tyto podmínky jsou účinné od 1.9.2021

placeholder image